Escola La Vila

La Vila 2

Nom projecte: Dinamització dels espais exteriors del centre
Tipologia de projecte: Projecte comunitari
Equip promotor: Comissió d’espais exteriors
Agents implicats: Famílies, alumnes i claustre de mestres
Any inici: 2012
Adreça: C. Foment, 18-20. 17230 Palamós (Girona)

L’escola La Vila va iniciar el projecte de patis amb els espais d’educació infantil. L’objectiu era convertir el pati en un espai de joc, experimentació, manipulació, i observació per aconseguir un entorn d’aprenentatge, connectar l’espai interior i exterior, utilitzar l’espai del pati per treballar la resolució de conflictes i fer partícip, del nostre projecte, tota la comunitat educativa. Fins aquest moment el projecte era propi d’infantil. Després de 3 anys d’execució i canvis en els patis d’infantil el projecte es va estendre a tots els patis i espais exteriors de primària. Es va crear el projecte d’espais exteriors i es va crear una comissió a nivell de tot el claustre. Els darrers dos cursos s’han fet grans millores en els patis de primària. Aquest és un projecte que encara no està enllestit i on es continua treballant.